Miljöpolicy

Arriva erbjuder busstrafik och spårbunden trafik som värnar om resenären och miljön. Vi har ambitionen att vara en pådrivande kraft när det gäller omställningen till en mer miljövänlig kollektivtrafik.

Arriva ska:

  • arbeta med ständiga förbättringar och minska miljöpåverkan med fokus på våra viktigaste miljöaspekter: utsläpp till luft, kemikalieanvändning, avfallshantering och vattenförbrukning.
  • arbeta för ett ökat kollektivt resande för att därigenom bidra till ett minskat energiuttag och en mindre miljöpåverkan.
  • aktivt sträva efter att minska och förebygga tomgångskörning, föroreningar och utsläpp i alla delar av verksamheten.
  • följa gällande lagstiftning och regler på miljöområdet.
  • så långt som möjligt minimera förbrukningen av kemiska produkter.
  • upphandla de kemiska produkter som har minst miljö- och hälsoskadliga effekter.
  • hantera avfall på ett miljömässigt korrekt sätt enligt kommunernas föreskrifter.
  • säkerställa att leverantörer, i samband med upphandling av varor och tjänster, följer svenska lagar och har ett förebyggande arbetssätt för miljön i sin verksamhet.
  • aktivt medverka i kollektivtrafikbranschens eventuella initiativ för att minska kollektivtrafikens miljöstörningar.
  • informera, utbilda och engagera personalen för att skapa ett aktivt miljöarbete.