Säkerhet och trygghet

”Arriva hade ett framgångsrikt säkerhets- och trygghetsarbete under 2016.” Bengt Ohlin, säkerhetschef Arriva Sverige AB.

Säkerhet och trygghet är grundbulten i Arrivas verksamhet. Alla som reser med oss ska komma fram tryggt och välbehållna. Naturligtvis uppfyller vi alla lagkrav som ställs på trafiksäkerhet inom EU. Men vi nöjer oss inte med det, utan jobbar målmedvetet för att bli ännu bättre och en föregångare inom området

Ansvaret för trafiksäkerhet och trygghet ligger ute i Arrivas linjeorganisation. Som stöd finns en säkerhetsavdelning som ger vägledning och skapar tydliga rutiner och verktyg för att kunna upprätthålla en säker och trygg trafikmiljö.

Vi tänker efter före

Lagstiftningen styr vår verksamhet i mångt och mycket och det ställs idag höga krav på en aktör inom kollektivtrafiken. Arriva har de senaste åren bedrivit ett framgångsrikt säkerhetsarbete och fått ett gott rykte, såväl hos myndigheter som branschen i övrigt. Vi har varit en föregångare i hur vi jobbar proaktivt med frågorna och hur vi aktivt samverkar med våra branschkollegor. Dessutom har vi lyckats föra in delar av vårt säkerhetstänk från vår tåg- till bussverksamhet.

Engagemang och kunskap i hela bolaget

Det som också kännetecknar Arriva är vårt starka engagemang i ledarskapet kring säkerhets- och trygghetsfrågorna. Engagemanget och ansvaret sträcker sig från företagsledningen och ut i hela organisationen. Det är idag en säkerhetskritisk faktor för ett modernt företag inom kollektivtrafiken att företagsledningen verkligen förstår och jobbar enligt de EU-förordningar som kommit de senaste åren. Vi lade ner mycket resurser 2016 på att utbilda chefer och ledare på alla nivåer inom bolaget. Att vi har grundutbildningar och fortbildningar för dessa i säkerhetsstyrning och riskhantering är en överlevnadsfråga för hela verksamheten.

Säkerheten – alltid i första hand

För att kunna erbjuda säkra resor har Arriva till exempel:

  • en företagsledning med kunskap och engagemang i säkerhetsfrågorna
  • fokus på riskområden inom järnvägstrafiken; framförallt växling och avgångsprocedurer
  • ett väl utvecklat säkerhetsstyrningssystem som hanterar hela resan
  • rutiner och metoder för riskanalyser där vi identifierar säkerhetshöjande aktiviteter som sedan genomförs i verksamheten
  • system för hur vi kompetensutvecklar alla våra medarbetare inom säkerhet
  • tydliga instruktioner för hur medarbetarna ska utföra sitt dagliga arbete på ett säkert sätt

Alla ska känna sig trygga

Kenny Bungss, trygghetschef Arriva Sverige AB.

Det finns idag ett växande problem med hot och våld i samhället. Behoven av trygghetsskapande aktiviteter och brottsförebyggande åtgärder ökar. Arrivas trygghetsstrategi syftar till att ta fullt ansvar och aktivt arbeta med att skapa åtgärder för att öka tryggheten i den dagliga verksamheten. Under 2016 lade vi ner stora resurser i arbetet för att bli ännu bättre inom trygghetsområdet. Bland annat anställde vi en trygghetschef med polisiär bakgrund för att mer övergripande strategiskt jobba med trygghetsfrågorna.

Vår vision är att våra kunder och medarbetare alltid ska:

  • känna sig trygga i vår trafik och miljö
  • kunna fokusera på sin arbetsuppgift eller syftet med resan
  • vid behov veta vart och hur man kan komma i kontakt med trygghetsskapande resurser
  • besitta den kunskap och ha verktygen som krävs för att på bästa sätt kunna hantera uppkomna konflikter och hot-/våldssituationer