Integritet

Sidorna på denna webbplats ägs av Arriva Sverige AB.

Information till registrerad

Arriva arbetar systematiskt med dataskydd för att upprätthålla en säker hantering av personuppgifter genomgående i hela organisationen. Den här texten syftar till att tydliggöra hur vi på Arriva hanterar dina personuppgifter.

Hantering av personuppgifter

Arriva genomför ingen större aktiv insamling av personuppgifter. Personuppgifter registreras framför allt i situationer då personer själva medvetet uppger dessa, exempelvis i samband med jobbansökningar, anställningar eller övriga kontraktsbaserade åtaganden.

  • Information som du tillser oss med: i samband med att du säker ett jobb hos Arriva, eller att du i egenskap av en leverantör eller huvudman tecknar ett avtal med oss, kommer du att behöva registrera vissa personuppgifter hos oss. Vilka uppgifter du behöver förse oss med beror på tillfället, men det kommer aldrig röra sig om mer uppgifter än vad som är absolut nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt åtagande gentemot dig/din organisation.
  • Information som vi samlar in om dig: när du besöker vår webbplats lagras viss information, som exempelvis vilka sidor du besöker och vilken tid på dygnet du gör det. Dessa uppgifter använder vi för att analysera hur vi ska kunna förbättra vår webbplats. Läs gärna mer om detta i vår cookiepolicy nedan.

Rättsliga grunder

Den rättsliga grunden för att hantera dina personuppgifter varierar, beroende på vilka uppgifter det gäller och i vilket ärende som de förekommer hos oss. Arriva behandlar dina uppgifter på någon av följande grunder:

  • Behandlingen är nödvändig för att fullfölja ett kontrakt eller ett avtalat åtagande gentemot dig och/eller din organisation,
  • Behandlingen sker på grunder av berättigat intresse mellan Arriva och den registrerade,
  • Behandlingen sker till följd av en rättslig skyldighet, eller
  • Vi har ditt samtycke för att genomföra behandlingen.

Delning av personuppgifter

De personuppgifter som Arriva behandlar som personuppgiftsansvarig kan komma att delas med de personuppgiftsbiträden vi använder. Detta sker för att vi kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot kunder, leverantörer och huvudmän. Detta sker dock i begränsad omfattning och alltid under inflytande av personuppgiftsbiträdesavtal. Arriva kan även komma att dela uppgifter med en tredje part, förutsatt att det föreligger en skyldighet att göra så enligt lag.

Läs mer om hur vi hanterar och delar information som samlats in med hjälp av cookies nedan.

Lagring av personuppgifter

Arriva sparar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra avtalade åtaganden gentemot andra organisationer och anställda, eller så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. En personuppgift som inte längre är aktuell raderas skyndsamt. Ingen övergripande lagringsperiod kan fastställas då avtalslängden mellan olika uppdrag kan skilja sig åt, men en noggrann bedömning från Arrivas sida genomförs för att finns en rimlig tid för lagringen.

Skyddsfunktioner för personuppgifter

Samtliga personuppgifter som behandlas av Arriva förses med adekvat skydd, oavsett om uppgifterna lagras digitalt eller på papper. Vi arbetar systematiskt med informationssäkerhet och såväl organisatoriska som tekniska skyddsåtgärder för att trygga en säker hantering av dina personuppgifter genom hela dess livscykel. Denna integritetspolicy är en del av det arbetet. Vi vidtar även åtgärder för att säkerställa att de personuppgiftsbiträden som på vårt uppdrag behandlar dina personuppgifter gör detta på ett säkert sätt.

Individens rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Den som har sina personuppgifter registrerade hos en organisation, myndighet eller ett företag har följande rättigheter:

  • Rätt att få tillgång till uppgifter

En individ kan begära ut en kopia av de uppgifter som Arriva har registrerade om individen.

  • Rätt till rättelse

En individ har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om sig själv.

  • Rätt att bli bortglömd

En individ har rätt att begära radering av sina personuppgifter när uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för.

Notera dock att det kan finnas legala skyldigheter som hindrar Arriva från att omedelbart radera de begärda uppgifterna. Det kan exempelvis röra sig om bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning eller konsumentlagstiftning.

Kontakt

Begäran om att utnyttja ovan beskrivna rättigheter ställs till Arriva. En begäran måste, förutom beskrivning av ärendet, innehålla kontaktuppgifter så att Arriva kan kontakta aktuell individ för verifiering av identitet samt vidare hantering av ärendet. Våra kontaktuppgifter för den här typen utav ärenden hittar du nedan:

E-post: gdpr@arriva.se

Besöksadress:
Arriva Sverige AB
Sicklastråket 4
131 54 Nacka
Öppettider 9-12 varje helgfri vardag

Den registrerade har alltid rätt att lämna in eventuella klagomål avseende personuppgiftsbehandlingen till tillsynsmyndigheten, som i Sverige är Datainspektionen. Se kontaktuppgifter nedan.

Datainspektionen
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

Cookies

Vår webbplats (www.arriva.se), precis som de flesta andra, fungerar bäst när du tillåter den att använda cookies. Vi använder cookies för att utveckla webbplatsen och därigenom förbättra din upplevelse.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil med information som hämtas till och lagras på den enhet du besöker webbplatsen med (mobil, dator, surfplatta). De är vanligt förekommande på internet. En del är nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsen fullt ut, medan andra används för att förbättra din användarupplevelse och underlättar navigation på sidan.

Hur använder vi cookies?

När du besöker den här webbplatsen lagras viss information. Det rör sig exempelvis om vilka sidor du besöker, var din IP-adress är registrerad samt tiden på dygnet för besöket. Det lagras alltså ingen personlig information som kan användas för att identifiera dig och du kan enkelt stänga av accepterandet av cookies genom inställningsmenyn i din webbläsare.

Google Analytics

På den här webbplatsen använder vi oss av Google Analytics, vilket är ett verktyg som tillhandahålls av Google, Inc. och som använder cookies för att hjälpa oss att analysera hur webbplatsen används av våra besökare. Informationen från dessa cookies – inklusive din IP-adress – förs över till Google och lagras på deras servrar i USA. Google kan i förekommande fall lämna information vidare till tredje part, men kommer inte att koppla samman din IP-adress med några andra data lagrade av Google. Google anslutna till Privacy Shield, vilket innebär att de åtagit sig säkerställa en nivå av skydd för personuppgifter likvärdigt med de krav som ställs genom dataskyddsförordningen/GDPR.

Om du vill undvika cookies

Genom att ändra i din webbläsares inställningar har du möjlighet att begränsa användandet av cookies. För mer information om hur du gör detta, se Hjälp-menyn i din webbläsare. Kom dock ihåg att om du ändrar dina inställningar och blockerar vissa cookies, eller tar bort dem från webbhistoriken, kan somliga funktioner på denna webbplats tappa i funktionalitet eller tillgänglighet och ge en försämrad upplevelse.