Kamerabevakning

Kameror – för en trygg och säker arbetsplats

Från och med 2019 kommer delar av Arrivas verksamhet att utrustas med bevakningskameror med ljudupptagning – Både stationära kameror på fastigheter och depåer likväl som kroppskameror på anställda.

Syftet med kamerabevakning inom Arriva är att;

  • Öka tryggheten för anställda och de som vistas i Arrivas verksamhet
  • Förebygga brott mot Arrivas personal och verksamhet
  • Upptäcka och säkra bevis vid brott
  • Bistå Polisen med material vid utredning om brott
  • Bidra med bildmaterial i säkerhets, arbetsmiljö- och miljöutredningar

Rättslig grund

Arrivas kamerabevakning vilar på en rättslig grund och intresseavvägning genom ”Överviktsprincipen” som innebär att intresset att bedriva kamerabevakning väger tyngre än det eventuella intrånget i den personliga integriteten hos den som kan bli föremål för kamerabevakningen.


Kroppsburna kameror

En del av Arrivas personal är utrustade med kroppsburna kameror. Syftet med kamerorna är att minska hot och våldssituationer mot personalen.
Kamerorna som även är utrustade med ljudupptagning är ungefär lika stora som en mobiltelefon och bärs på personalens överkropp. Personalen väljer själva när kameran ska spela in. Kroppskameran är krypterad och inget material som spelas in kan granskas av någon obehörig eller personalen som bär kameran.


Inspelat material och säkerhet

Allt inspelat material sparas på dataservrar som skyddas. Inspelat material sparas i max 7 dagar innan materialet automatiskt raderas. Eventuell inhämtning och granskning av inspelat material sker efter en bedömning utifrån Arrivas process Kamerabevakning på Arriva. Endast Arrivas säkerhetsavdelning har tillgång till inspelat material och all hantering loggas.


Tillståndet för kameraövervakning

Samtliga kameror på Arrivas fastigheter och depåer filmar endast områden som allmänheten ej har tillträde till och kräver därför inget tillstånd. Arrivas kroppskameror omfattas ej av tillståndsplikt då de styrs och manövreras av personalen själva.

Hantering av personuppgifter och synpunkter

För mer information om hur Arriva hanterat inspelat material och om du har frågor kring dina rättigheter – besök – Kamerabevakning på Arriva – eller kontakta Arrivas Trygghetschef: kenny.bungss@arriva.se.

Läs mer om hur Arriva hanterar personuppgifter